Forskning & Anslag

Blodcancerfonden förlänger ansökningstiden för forskningsanslag och stipendier

På grund av Covid-19 har ansökningsdatumen för forskningsanslag och stipendier skjutits fram men nu har vi äntligen öppnat ansökan igen. Det är också glädjande att kunna meddela att styrelsen för Blodcancerfonden beslutat att dela ut mer pengar till forskning under 2020 än tidigare planerat, 3 800 000 SEK totalt. I år delas pengar ut både till klinisk forskning (1,5 MSEK) och omvårdnadsforskning (1,5 MSEK). Nytt för i år är också att Blodcancerfonden delar ut anslag för forskning relaterad till Covid-19 (800 000 SEK). Som tidigare delas stipendier ut för utbildningar och resor. Sista ansökningsdag är den 1 december 2020. 

Pengar från Blodcancerfonden kan sökas av personal verksamma vid hematologiska kliniker och 2020 för fyra olika ändamål. Nytt för i år är också att Blodcancerfonden delar ut anslag för forskning relaterad till Covid-19. Utdelningen beslutas av styrelsen för Blodcancerfonden med hjälp av ett stipendieråd. 

STIPENDIER FÖR RESOR OCH UTBILDNINGAR

Delas normalt ut två gånger per år. Dessa medel är i första hand avsedda för kurser och konferenser med syftet att öka kunskapsnivån bland landets hematologer och hematologisjuksköterskor.

Blodcancerfonden uppmuntrar framförallt sjuksköterskor att söka om medel för stipendierna ifråga. Sökande med eget föredrag eller egen poster prioriteras. På våren söks pengar för arrangemang som gäller för sommar/höst medan det på hösten söks medel för vinter/vår. Stipendier delas inte ut retroaktivt. 

ANSLAG TILL BLODCANCERFORSKNING

2020 delas en ett extra anslag till blodcancerforskning ut. Summan är i år 1 500 000 kr. Anslag till blodcancerforskning delas vanligtvis ut med två års mellanrum. Vid de två senaste utdelningarna i 2017 och 2019 delades en summa på 800 000 kronor respektive 1 691 000 kronor ut till patientnära blod- och blodcancerforskning. Generellt sett beslutas den utdelade summan av Blodcancerfondens styrelse i samråd med ett stipendieråd, och är likt de övriga utdelningarna till viss del beroende av insamlingsresultatet.

Extra utdelning av medel till blodcancerforskning kommer att ske under 2020 med sista ansökningsdatum satt till den 1 december 2020. 

ANSLAG TILL OMVÅRDNADSFORSKNING

Delades för första gången ut år 2014 till en summa på 1 000 000 kronor medan det vid nästkommande utdelningstillfälle i 2016 delades ut 1 300 000 kronor. 2018 å andra sidan avsattes 1 000 000 kr till fyra projekt med en koppling till omvårdnadsforskning. 2020 delas en summa om 1 500 000 kr ut och ansökan är öppen till och med den 1 december 2020. Utdelningen kommer att vara återkommande, med största sannolikhet vartannat år, där definitionen av "omvårdnad" är den följande; 

”Omfattar studier av vård och omsorg, och omfattar även utveckling och praktiskt tillämpbar kunskap för omvårdnaden avseende metoder och hjälpmedel, liksom de situationer där vård och omsorg äger rum” 

Utdelning av medel till omvårdnadsprojekt kommer att ske under 2020 med sista ansökningsdatum satt till den 1 december 2020. 

ANSLAG TILL FORSKNING INOM HEMATOLOGI MED ANKNYTNING TILL COVID-19

Nytt för i år är anslaget till forskning inom hematologi med anknytning till covid-19. Summan som delas ut till detta ändamål är 800 000 kronor. Detta syftar till att öka kunskapen om hur Covid-19 påverkar blod- och blodcancersjuka och hur vården kan anpassas för dessa riskgrupper under rådande omständigheter.

Utdelning av medel till forskning inom hematologi med anknytning till covid-19 kommer att ske under 2020 med sista ansökningsdatum satt till den 1 december 2020. 

Sista ansökningsdag: 1 december 2020

 

BLODCANCERFONDENS AVVÄGNINGAR:

  • Blodcancerfonden delar inte ut stipendier till personer verksamma inom barnonkologi och barnhematologi.
  • Stipendieansökningar till utbildning som ligger inom respektive huvudmans ansvar prioriteras ej.

En rapport om hur projektet fortlöper och vilka resultat forskningen har gett ska skickas in senast den 31 december året efter beviljat anslag. Rapporten kan komma att publiceras på Blodcancerförbundets hemsida, i vår tidning eller i någon av våra andra kanaler. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna skildringar/rapporter.

För sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom hematologi finns också möjligheter att söka stipendier hos de regionala föreningarna. 

Susanne Lysell, en glad och välförtjänt stipendiemottagare


Senast uppdaterad 12 november 2020