Forskning & Anslag

Pengar från Blodcancerfonden kan sökas av personal verksamma vid hematologiska kliniker och för tre olika ändamål. Utdelningen beslutas av styrelsen för Blodcancerfonden med hjälp av ett stipendieråd. 

OBS! Med tanke på den stora osäkerhet som råder kring Coronaviruset (covid-19) har Blodcancerfondens styrelse fattat beslut om att skjuta på beslut rörande årets första ansökningstillfälle för stipendier för resor och utbildningar (med sista ansökningsdatum 9 mars). 

Vidare kommer ingen utdelning för resor/utbildningar HT 2020 att genomföras. Istället planeras två utlysningar till omvårdnadsforskning (mer info nedan) respektive till forskning inom hematologin med anknytning till covid-19. Exakta datum kommer senare under våren 2020. 

STIPENDIER FÖR RESOR OCH UTBILDNINGAR

Brukar de flesta år kunna ansökas om vid två tillfällen med den 15 mars som sista ansökninsgdag för årets första utdelning 2020 medan den 15 september vanligtvis är sista datum för höstens ansökningar. Dessa medel är i första hand avsedda för kurser och konferenser med syftet att öka kunskapsnivån bland landets hematologer och hematologisjuksköterskor.

Blodcancerfonden uppmuntrar framförallt sjuksköterskor att söka om medel för stipendierna ifråga. I mars söks pengar för arrangemang som gäller för sommar/höst medan det i september söks medel för vinter/vår. Stipendier delas inte ut retroaktivt. 

ANSLAG TILL BLODCANCERFORSKNING

Delas vanligtvis ut med två års mellanrum. Vid de två senaste utdelningarna i 2017 och 2019 delades en summa på 800 000 kronor respektive 1 691 000 kronor ut till patientnära blod- och blodcancerforskning. Generellt sett beslutas den utdelade summan av Blodcancerfondens styrelse i samråd med ett stipendieråd, och är likt de övriga utdelningarna till viss del beroende av insamlingsresultatet.

Nästa utdelning till forskning kommer preliminärt att ske först år 2021. 

ANSLAG TILL OMVÅRDNADSFORSKNING

Delades för första gången ut år 2014 till en summa på 1 000 000 kronor medan det vid nästkommande utdelningstillfälle i 2016 delades ut 1 300 000 kronor. 2018 å andra sidan avsattes 1 000 000 kr till fyra projekt med en koppling till omvårdnadsforskning. Deadline för ansökningar är de flesta år den 15 oktober. Utdelningen kommer att vara återkommande, med största sannolikhet vartannat år, där definitionen av "omvårdnad" är den följande; 

”Omfattar studier av vård och omsorg, och omfattar även utveckling och praktiskt tillämpbar kunskap för omvårdnaden avseende metoder och hjälpmedel, liksom de situationer där vård och omsorg äger rum” 

Utdelning av medel till omvårdnadsprojekt kommer att ske under 2020 med sista ansökningsdatum satt till den 15 oktober preliminärt. 

BLODCANCERFONDENS AVVÄGNINGAR:

  • Blodcancerfonden delar inte ut stipendier till personer verksamma inom barnonkologi och barnhematologi.
  • Stipendieansökningar till utbildning som ligger inom respektive huvudmans ansvar prioriteras ej.

Stipendiaterna förväntas inkomma med reseskildring/stipendierapport till oss för ev. publicering i Blodcancerförbundets tidning Haema samt på hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna skildringar/rapporter. 

För sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom hematologi finns också möjligheter att söka stipendier hos de regionala föreningarna. 

Susanne Lysell, en glad och välförtjänt stipendiemottagare


Senast uppdaterad 27 juli 2020