Ansökningshandlingar

Blodcancerfonden förlänger ansökningstiden för forskningsanslag och stipendier till 1 december

I den Novusundersökning som genomfördes sommaren 2020 uttryckte Blodcancerförbundets medlemmar att forskning är ett av de mest prioriterade områdena för verksamheten. Drygt åtta av tio är positivt inställda till att patienter med blodcancer eller annan malign blodsjukdom kan delta i kliniska studier. De frågor som medlemmarna framförallt prioriterar att förbundet driver är ökad blodcancerforskning och möjlighet att delta i kliniska studier samt snabbare tillgång till nya livsförlängande behandlingar.

Därför är det glädjande att kunna meddela att styrelsen för Blodcancerfonden beslutat att dela ut mer pengar till forskning under 2020 än tidigare planerat, 3 800 000 SEK totalt. Som tidigare delas stipendier ut för utbildningar och resor. I år delas pengar ut både till klinisk forskning och omvårdnadsforskning. Nytt för i år är också att Blodcancerfonden delar ut anslag för forskning relaterad till Covid-19.

Pengar från Blodcancerfonden kan sökas av personal verksam vid hematologiska kliniker och för fyra olika ändamål. Utdelningen beslutas av styrelsen för Blodcancerfonden med hjälp av ett stipendieråd. Stödet ska enligt Blodcancerfondens stadgar användas för utbildning och utvecklingsarbete som direkt syftar till förbättring av vårdens kvalitet och patienternas livskvalitet. Kliniskt inriktad forskning som kan förmodas leda till konkreta effekter på våra medlemmars situation kommer att prioriteras. Vidare uppmuntrar vi särskilt ograduerade forskare som är i starten av sina forskningsprojekt att söka anslag. 

Stipendier för utbildningar och resor

Klinisk forskning - total summa som delas ut - 1.5 msek

Omvårdnadsforskning - 1.5 msek

Klinisk forskning med anknytning till covid-19 - 800 000 sek

Sista dag för samtliga ansökningar är 1 december 2020. Har du några frågor kring ansökan är det bara att höra av sig till oss på fond@blodcancerforbundet.se

 

Sök stipendier för utbildningar och resor

Nu har Blodcancerfonden öppnat ansökan för rese- och utbildningsstipendier. Dessa medel delas ut två gånger per år och är i första hand avsedda för utbildningar (kurser och konferenser) med syftet att öka kunskapsnivån bland landets hematologer och hematologisjuksköterskor. Det går att söka medel för kursavgifter både för digitala utbildningar och för "traditionella" som sker i fysisk form samt för resor och uppehälle kopplade till dessa.

Blodcancerfonden uppmuntrar framförallt sjuksköterskor att söka dessa stipendier. Sökande med eget föredrag eller egen poster prioriteras. Stipendiaterna förväntas inkomma med reseskildring/stipendierapport för ev. publicering i Blodcancerförbundets tidning Haema samt på hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna skildringar/rapporter. 

I mars söks pengar för arrangemang som gäller för sommar/höst medan det i november söks medel för vinter/vår. Stipendier delas inte ut retroaktivt. 

Sista ansökningsdag: 1 december 2020

Nästa utdelning:

Vår 2021: sista ansökningsdag 15 mars.

Höst 2021: sista ansökningsdag 15 september.

 

Sök anslag till blodcancerforskning

Detta anslag delas vanligtvis ut med två års mellanrum. Generellt sett beslutas den utdelade summan av Blodcancerfondens styrelse i samråd med ett stipendieråd, och är likt de övriga utdelningarna till viss del beroende av insamlingsresultatet.

En rapport om hur projektet fortlöper och vilka resultat forskningen har gett ska skickas in senast den 31 december året efter beviljat anslag. Rapporten kan komma att publiceras på Blodcancerförbundets hemsida, i vår tidning eller i någon av våra andra kanaler. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna skildringar/rapporter. Nytt för i år är att vi också önskar ett abstract på engelska och att projektet kan presenteras i form av en digital föreläsning för blodcancerförbundets medlemmar. 

Sista ansökningsdag: 1 december 2020, ansökningsblankett nedan

 

Sök anslag till omvårdnadsforskning

 Denna utdelning sker normalt vartannat år, där definitionen av "omvårdnad" är den följande; 

”Omfattar studier av vård och omsorg, och omfattar även utveckling och praktiskt tillämpbar kunskap för omvårdnaden avseende metoder och hjälpmedel, liksom de situationer där vård och omsorg äger rum” 

En rapport om hur projektet fortlöper och vilka resultat forskningen har gett ska skickas in senast den 31 december året efter beviljat anslag. Rapporten kan komma att publiceras på Blodcancerförbundets hemsida, i vår tidning eller i någon av våra andra kanaler. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna skildringar/rapporter. Nytt för i år är att vi också önskar ett abstract på engelska och att projektet kan presenteras i form av en digital föreläsning för blodcancerförbundets medlemmar. 

Sista ansökningsdag: 1 december 2020, ansökningsblankett nedan

 

Sök anslag till blodcancerforskning med anknytning till Covid-19

 Nytt för i år är anslaget till forskning inom hematologi med anknytning till covid-19. Detta syftar till att öka kunskapen om hur Covid-19 påverkar blod- och blodcancersjuka och hur vården kan anpassas för dessa riskgrupper under rådande omständigheter.

En rapport om hur projektet fortlöper och vilka resultat forskningen har gett ska skickas in senast den 31 december året efter beviljat anslag. Rapporten kan komma att publiceras på Blodcancerförbundets hemsida, i vår tidning eller i någon av våra andra kanaler. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna skildringar/rapporter. Nytt för i år är att vi också önskar ett abstract på engelska och att projektet kan presenteras i form av en digital föreläsning för blodcancerförbundets medlemmar. 

Sista ansökningsdag: 1 december 2020, ansökningsblankett nedan

 

BLODCANCERFONDENS AVVÄGNINGAR:

  • Blodcancerfonden delar inte ut stipendier till personer verksamma inom barnonkologi och barnhematologi.
  • Stipendieansökningar till utbildning som ligger inom respektive huvudmans ansvar prioriteras ej.

 

För sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom hematologi finns också möjligheter att söka stipendier hos de regionala föreningarna. 

ANSÖKNINGSBLANKETT FORSKNING

ANSÖKNINGSBLANKETT RESOR OCH UTBILDNING


Senast uppdaterad 12 november 2020