Minnesfonden

Möjligheter att utnyttja vår ”Minnesfond”

Föreningen för Blodsjuka i Södra Sjukvårdsregionen får årligen penninggåvor på varierande belopp från medlemmar och andra givare. Dessa pengar får vi främst för att vårdtagaren och anhöriga känner tacksamhet för den omvårdnad och det goda bemötande som de fått vid vård- och mottagningsavdelningar.

Föreningen placerar skänkta medel i en ”Minnesfond” som vi utnyttjar för ändamål som vi upplever kommer patienter snabbt till del. Det är oftast givarens önskan att patienter skall få en ännu bättre vardag i sin sjukdom.

Här är några exempel på sådant vi skänkt. Vi har till avdelningar/mottagningar köpt möbler, gardiner, kylskåp, TV, Video, Stereo, CD-spelare, mikrovågsugnar, patientkylskåp, ”behandlingsstolar” och många andra saker.
Efter ansökan har både sjuksköterskor och biträdespersonal fått bidrag till kurser. Det har gällt främst kurser där ordinarie anslag inte räckt till eller helt saknats.
Vi har bekostat del av hela arbetslags både interna och externa kurser. Även bidrag till kongress- och symposiumdeltagande för alla personalkategorier har vi stått för.
Anhöriga har också fått bidrag för att delta i t ex kurser typ ”lära sig leva med cancer”.

Detta är exempel på bidrag som föreningen gett ur ”Minnesfonden”, men som inte sätter ramar, utan det är fritt fram att söka efter egna behov. Vår strävan och ledstjärna är hela tiden, att insatt kapital snabbt skall komma blodsjuka till del. Den enda begränsning vi har är att enskilda patienter inte får medel för privat bruk. Det går således inte att ansöka om medel till någon enskild patient. I vår bedömning om bidrag skall ges väger vi även in, om det uppenbart bör vara landstingens uppgift att stå för kostnaden.

Föreningen vill med dessa rader uppmana Er att utnyttja denna möjlighet att söka medel ur ”Minnesfonden” för att skapa ännu bättre förutsättningar för ert arbete.

Skriv en ansökan till Föreningen där Ni talar om vad ni vill ha, till vilket ändamål och beräknad kostnad, så skall vi behandla ansökan så positivt vi kan.

Vi vill också påminna om möjligheterna att söka bidrag ur Blodfonden. (Upplysningar om ansökningsförfarande kan fås av föreningens ordförande eller kassör)

Ansökningsblankett om bidrag till kurser/utbildning eller liknande

 

 

01-05-08

Föreningen för Blodsjuka i Södra sjukvårdsregionen.
Styrelsen

Denna skrivelse ersätter skrivelsen daterad 99-07-28

Senast uppdaterad 29 oktober 2020