GD fonden

Blodsjukas Tidningsartiklar Om GD 004

Georg Danielsson Fond För Forskning Om Blodsjukdomar.

1991 fick Föreningen för Blodsjuka i Södra sjukvårdsregionen en donation avsedd för forskning om blodsjukdomar. Donator var lantbrukare Georg Danielsson, Pikaböl, Älghult i Kronobergs län.

Danielsson hade under en följd av år haft kronisk lymfatisk leukemi, men inte varit i behov av sjukhusvård förrän han i september 1990, vid 83 års ålder, intogs på Växjö centrallasarett.

Efter en tid på sjukhuset upprättade han, biträdd av kurator sitt testamente. Under sjuk-husvistelsen hade han kommit i kontakt med vår förening och med undantag av legat till två kusiner, testamenterade han sina tillgångar till vår förening med den kortfattade anvisningen: ”resten av min förmögenhet skall tillfalla forskning om cancer och då speciellt blodcancer”. Av kuratorns redogörelse för samtalet vid testamentets upprättande framgår att Georg Danielssons motiv var: Han ville visa sin tacksamhet då han ansåg sig fått god vård och tänkte sig att donationen skulle komma andra blodsjuka tillgodo genom forskning och gärna i sådan form att nya rön snabbt kom patienter och vård av dem tillgodo.

Georg Danielsson avled den 9 november 1990. Hans kvarlåtenskap omfattade skogsfastigheter om drygt 100 hektar produktiv skogsmark samt kontanta tillgångar. Fastigheten och lösöret såldes på auktion försommaren 1991 och inbringade c:a 5 miljoner.

Totalt erhöll vår förening c:a 5.7 miljoner, varav 700.000 kr överlämnades som gåva till Blodfonden med villkor enligt testatorns önskan: ” Att nya rön inom blodcancerforskning snabbt skall komma patienter och vård av dem tillgodo”.

Vidare beslutades att av den årliga avkastningen skall 6000:- under fem år utgå till Växjö centrallasarett för stipendier till läkare och vårdpersonal med verksamhet inom hematologin för vård av blodsjuka patienter. (Vid revidering av stadgarna för GD:s fond har beslutats att Växjö lasarett fortfarande erhåller avkastning).

Donationens nettovärde vid ingången av 1992 var c:a 5 miljoner. Förening beslutade förvalta dessa medel genom en forskningsfond, vars stadgar bl a anger följande:

Verksamhetsområde är Södra sjukvårdsregionen och avser forskning om blodsjukdomar, speciellt blodcancer, i vidsträckt mening: Grundforskning, Klinisk forskning-särskilt sådan som syftar till att nya rön snabbt kommer patienterna tillgodo – och forskning i förbättrad vård av blodsjuka.

Föreningens styrelse ansvarar för fondens förvaltning med hjälp av bankexpertis så att utdelningsbar avkastning blir högsta möjliga samtidigt som inflationsskydd är förutsett.

Utdelning av forskningsanslag sker i början av varje år och annonsering sker under hösten i första hand i Läkartidningen, HÆMA och Lunduniversitets Meddelande (LUM). Ansökningshandlingar från forskare, läkare och vårdpersonal inom Södra sjukvårdsregionen insändes senast den sista november.

En av föreningen utsedd expertgrupp, som består av tre medlemmar – en representerar Malmö - en Lund och en övriga delar av regionen. Föreningens styrelse bedömer expertgruppens prioritering i samråd med adjungerad hematolog och fattar beslut om utdelning.

Föreningens verksamhetsberättelse skall varje år innehålla redogörelse för utdelning av forskningsanslag och en sammanfattning av fondens ekonomiska utveckling.

Under flera år delades årligen ut 400.000 kr i forskningsanslag, en summa som tyvärr i rådande börsklimat har sjunkit.

Georg Danielssons fond är ett betydande tillskott till forskningsresurserna inom hematologin i Sydsverige. För många av oss blodsjuka står vårt hopp om bättring och kanske bot till nya forskningsresultat.

Vi är och förblir Georg Danielsson oändligt tacksamma.

Styrelsen

Senast uppdaterad 29 oktober 2020