Stadgar 20150311

Stadgar för Blodcancerföreningen i Västsverige

 

Blodcancerförbundets normalstadgar antagna vid konstituerande föreningsmöte 1987 med ändringar och tillägg vid ordinarie årsmöte 2004 och 2015.

 

 • 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Blodcancerföreningen Västsverige

 

 • 2 Föreningens ändamål

Föreningen är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden och som utgör en förening inom Blodcancerförbundet. Föreningen har till uppgift att:

 • Lokalt arbeta för förbundet och dess syften enligt Blodcancerförbundets stadgar.
 • Främja och tillvarata de blodcancersjukas/blodsjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet inom föreningens verksamhetsområde.
 • Inom föreningens verksamhetsområde företräda de blodcancersjukas/blodsjukas intresse inför myndigheter, institutioner och organisationer.
 • Sprida upplysning och förståelse för de blodcancersjukas/blodsjukas problem.
 • Erbjuda medlemmarna stöd, gemenskap och ett meningsfullt medlemskap.
 • I övrigt verka för de blodcancersjukas/blodsjukas sak

 

 

 • 3 Medlemmar
  Medlem i föreningen är den som anslutit sig till föreningen och betalat fastställda avgifter

 

 • 4 Medlemsavgift
  Medlem skall betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet

 

 • 5 Beslutande organ
  Beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

 • 6 Styrelsen
  Styrelsen består av ordförande, övriga ledamöter samt ersättare enligt § 8. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare samt kassör.

 

Styrelsen skall:

 • Företräda föreningen samt bevaka dess intressen.
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper och övriga handlingar av vikt
 • förbereda årsmötet

 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Styrelsen kan utse arbetsutskott. 

 

Styrelsen är beslutför då häften av dess medlemmar är närvarande. Styrelsebeslut fattas genom enkel majoritet. Vi lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet genom lottning, om det avser val.

 

 • 7 Föreningsmöte
  Styrelsen sammankallar medlemmarna till föreningsmöte minst två gånger per år utöver årsmötet.

 

 • 8 Årsmöte
  Föreningens årsmöte hålls före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte skall av styrelsen med brev/e-post tillsändas medlemmarna, senast tre veckor före mötet. 

 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll. 
 5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 6. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
         räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och
       räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
     verksamhetsåret.
 10. a) Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
 11. b) Fastställande av antal övriga styrelseledamöter och suppleanter. 
 12. c) Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år och val av suppleanter
           för en tid av ett år.
       d) Val av ombud till förbundsstämma och ersättare för dessa (Endast vartannat år)
 13. e) Val av två revisorer samt en suppleant för dessa för en tid av ett år.
 14.     f) Val av valberedning för en tid av ett år, varav en skall vara sammankallande.
 15. Fastställande av årsavgift.
 16. Eventuellt förslag till stadgeändringar.
 17. Behandling av förslag som väckts av styrelsen
 18. behandling av motioner.

 

 • 9 Rösträtt och beslut
  På årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. Beslut fattas genom acklamation, eller om så begärs, genom omröstning. Vid personval skall sluten omröstning ske. Beslut fattas genom enkel majoritet om dessa stadgar ej föreskriver annat.

 

Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder. Styrelseledamot får inte delta i beslut avseende ansvarsfrihet för styrelsen.

 

 • 10 Firmateckning
  Föreningens firma tecknas av, förutom styrelsen i sin helhet, av ordförande samt den eller de styrelseledamöter som därtill utses.

 

 • 11 Räkenskaper
  Räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsen har att överlämna föreningens årsredovisning till revisorerna senast två veckor före årsmöte.

 

 • 12 Revisorer
  Styrelsens förvaltning skall årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna skall senast en vecka före årsmötet avge sin revisionsberättelse.

 

 • 13 Ändring i stadgar
  För ändring i stadgar fordras beslut av årsmöte, varvid beslut ska biträdas av minst 2/3 av antalet röstande. Förslag som biträds av minst ½ men mindre än 2/3 av antalet röstande behandlas på nästkommande föreningsmöte, varvid beslut fattas med enkel majoritet.

 

 • 14 Föreningens upplösning
  Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltig fattas vid årsmöte och ett därpå följande föreningsmöte, varvid beslut i båda fallen skall biträdas av 2/3 av de röstande. Av kallelse skall särskilt framgå att förslag till upplösning av föreningen skall behandlas. Vid upplösning av föreningen skall eventuellt ekonomiskt överskott gå till Blodcancerförbundet

 

Antagna vid styrelsemötet den 2015-03-11

Senast uppdaterad 25 oktober 2020