Vägen till ett djupt behandlingssvar

BAKGRUND

Många av framtidens cancerutmaningar är idag en realitet för de människor som Blodcancerförbundet företräder. En relativt stor och växande grupp är berörd av blod- och blodcancersjukdom som omfattar allt från de mest kroniska till de mest akuta cancerdiagnoserna. Vi representerar med andra ord ett tvärsnitt av hela cancerpopulationen, och ligger dessutom i frontlinjen av den revolution som pågår inom cancerforskningen i Sverige idag.

Nya, innovativa och mer individanpassade behandlingar innebär dock att man från vårdens och samhällets sida behöver anpassa sig till denna nya verklighet. Något som är särskilt relevant inom det "läkemedelstunga" blodcancerområdet där det för närvarande tas fram en svallvåg nya behandlingar, ibland med stor osäkerhet kring eventuella effekter. Stor osäkerhet, det må stämma, men ofta även stor potential att vara livshöjande och/eller livsförlängande för landets blodcancerdrabbade...

OM SATSNINGEN

Vad menar Blodcancerförbundet med ett djupt behandlingssvar? Vilka potentiella fördelar har det för patienter och samhället i stort? Vilken roll ska olika aktörer av intresse inom cancervården spela för att bidra till att uppnå detta? Hur kan vi gemensamt säkerställa att Sveriges vård av cancerpatienter fortsätter att vara i världsklass? Det var några av frågorna som Blodcancerförbundet tog upp i samband med Vägen till ett djupt behandlingssvar (VTEDB) våren/sommaren 2019.

Detta projekt var en landsomfattande intressepolitisk satsning som bestod av följande tre stycken slutna regionala rundabordssamtal:

  • VTEDB Södra - Lund, 20 mars
  • VTEDB Norra - Umeå, 1 april
  • VTEDB Mellersta - Stockholm, 9 maj

Tre aktiviteter som sedan kom att summeras i samband med politikerveckan i Almedalen, Gotland. Något som skedde eftermiddagen den 2 juli, via två separata, tillika slutna rundabordssamtal. Fokus under eftermiddagen låg på att få till reell och positiv förändring på riksnivå. Ett ambitiöst mål, men å andra sidan krävs både långsiktighet och bred samverkan för att på allvar bidra till en bättre och mer rättvis vård!

SYFTE OCH DELTAGARE

Blodcancerförbundet såg VTEDB som en möjlighet att skapa ett gemensamt forum för betydande aktörer av intresse inom blodcancervården i Sverige att diskutera sådant som är viktigt för våra medlemmar. Fastän det fanns många eventuella frågor att lyfta fram, valde vi att fokusera på tillgång till nya och livshöjande / livsförlängande behandlingar. Just den utmaning som Blodcancerförbundets medlemmar, via den medlemsenkät som offentliggjordes i slutet av 2018, ansåg att vi i första hand borde driva.

De deltagare som bjöds in till de fyra aktiviteterna ovan skiljde sig något åt. Överlag rörde det emellertid sig om om patienter, patientföreträdare, vårdgivare, politiker och övriga aktörer av intresse. Fokus låg dock på de politiska företrädarna, både på riks- och landstingsnivå, då dessa var den huvudsakliga målgruppen för denna ambitiösa satsning, som till viss del var en fortsättning på 2018 års Inga Fler Utredningar!.

Vägen till ett djupt behandlingssvar skedde i samverkan med följande företag:

Amgen, AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Janssen, Novartis, Pfizer, Roche och Takeda

Senast uppdaterad 18 juli 2020