Verksamhetsberättelse år 2020    

Blodsjukas Förening vid NUS

 

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Ordförande  Ewa Jonsson                Ledamot   Helen Henriksson – Hematologen fr 27/2

Vice ordf     Irene Bergström            Ledamot   Karin Skoglund – Blodcentralen

Kassör         Anders Örtelius              Suppleant Lars Skagerlind – Hematologen

Ledamot     Fredric Åkerlund           Suppleant Camilla Reinklou – Blodcentralen fr 27/2

Ledamot     Anders Rodén fr 27/2    Suppleant  Maria Sperens

Revisor        Karin Forsberg                       

Revisor        Lillemor Eliasson           Revisor suppeant Ulla Lindkvist

 

På grund av Coronapandemin och de restriktioner som varit rådande under större delen av 2020 har föreningens verksamhet ej kunnat genomföras enligt tidigare planering. Ett fåtal fysiska möten har hållits under året, övriga har varit via web. Medlemsaktiviteter har tvingats ställa in. Dock har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden under föreningens 36:e verksamhetsår.

Medlemsantalet var vid årets slut 621 stycken (varav 408 stycken var hedersmedlemmar, som till stor del är blodgivare som gett blod under minst 25 år). Föreningens ”medlemskategorier” är: patienter, familjemedlemmar, stödjande och hedersmedlemmar.

Under året har vi på bästa sätt utifrån de rådande omständigheterna arbetat på olika sätt för att uppfylla föreningens målsättning. Vilket innebär ge stöd och hjälp till patienter, anhöriga, sjukvårdspersonal samt sprida information och tillvarata blodcancersjukas intressen. Föreningen erbjuder även stödpersoner i samarbete med Blodcancerförbundet. Det finns 4 utbildade stödpersoner i vår förening.

I samarbete med Hematologens vårdavdelning arbetar vi aktivt för att förbättra för inneliggande patienter och anhöriga. Efter önskemål har föreningen bidragit till inköp av träningsutrustning till den iordningställda träningslokalen samt till juldekorationer. Vi har även under året bidragit till vichyvatten, chips och riskakor för inneliggande patienter.

Traditionsenligt kunde föreningen bjuda på midsommar och luciafika till patienter och personal på Hematologens vårdavdelning. På grund av rådande pandemi fick den traditionsenliga inbjudan till jultallrik i december ställas in.

Blodcentralen och Blodbussen är av stor vikt för våra medlemmar, och vi har ett gott samarbete. Som tidigare år har föreningen bidragit med biocheckar till de blodgivare som värvar en ny givare. Biocheckar har också kunnat lämnas som uppmuntran till givare som lämnat trombocyter under större helger. Föreningen har även bidragit med godis till blodgivare vid Nationella blodgivardagen. Vi har sett det som en viktig uppgift att stödja Blodcentralen, då man under 2020 har haft lite svårare att få blodgivare att komma på grund av pandemi och restriktioner.

Årsmötet hölls den 27 februari i Funktionsrätt Västerbottens lokaler på Mariehemsvägen 7N i Umeå, med 14 medlemmar närvarande. Före årsmötet lyssnade vi till en kortare föreläsning om bedrägerier med kontokort, bank ID m.m. Föreläsare var Jan Erik Andersson från polisens bedrägerirotel. Därefter bjöds på fika och sedvanliga årsmötesförhandlingar avklarades.

Blodcancerförbundets extrastämma avhölls den 16 maj, Anders Örtelius representerade vår förening.

Blodcancerförbundets styrelse och Blodcancerfondens styrelse har under året slagits samman till en styrelse. Lars Skagerlind sitter som suppleant i den sammanslagna styrelsen.

På grund av Coronapandemin kunde föreningen detta år inte genomföra den efterlängtade årliga försommarresan.

Blodcancerförbundet har under andra halvan av året genomfört ordförandemöten via web en gång per månad, där Ewa Jonsson eller Irene Bergström har representerat föreningen.

Under året har vi fått en ny hemsida och i samband med lanseringen av den har Anders Örtelius deltagit i utbildningar rörande hemsidans administration. Han har även deltagit i utbildningar angående digitala möten via  ex Zoom.

I Patient och Närståenderådet vid Regionalt Cancercentrum Norr har Ewa Jonsson varit representant för diagnosområde blodcancer och deltagit i rådets möten under året. Rådet har bland annat varit remissinstans för Nationella Vårdprogram, och Ewa har haft ansvar för remisser rörande blodcancerdiagnoser.

Under 2020 har Ewa Jonsson och Lars Skagerlind varit ledamöter i styrelsen för stiftelsen Blodforskningsfonden Umeå, och deltagit i fondens styrelsemöten.                 

Föreningen har också deltagit i sammankomster inom Funktionsrätt Västerbotten och då representerats av Ewa eller Irene. Vi passar på att tacka för gott samarbete och god hjälp från Funktionsrätt Västerbottens kansli.

Under året har föreningen fått ett gott tillskott i sin ekonomi, bland annat beroende av två större händelser.

Den 25 januari genomförde vår medlem Peter Fjällström två sörre konserter i Skellefteå tillsammans med inbjudna musiker under mottot Fira Livet. Överskottet från konserterna och skänkta gåvor tillföll Blodsjukas Förening vid NUS. Ewa representerade föreningen vid konserterna och kunde där framföra föreningens tack till Peter, musiker och publik som bidrog till gåvan. Under året erhöll föreningen även en större penningsumma via ett arv där föreningen var en av förmånstagarna.

 

Stort TACK till alla som skänkt små som stora gåvor, erlagt medlemsavgift eller på annat sätt bidragit till vårt föreningsarbete.

 

Vi vill också framföra vårt TACK för gott samarbete till Blodcancerförbundet, kansliet och övriga lokalföreningar.

 

Umeå 2021.02.14

Blodsjukas Förening vid NUS

Styrelsen

 

 

Ewa Jonsson                                Irene Bergström                        Anders Örtelius

 

 

Karin Skoglund                            Helen Henriksson                      Anders Rodén

 

 

Fredric Åkerlund  (ej deltagit i styrelsens möten under 2020)

                                           

Senast uppdaterad 23 februari 2021