BLODSJUKAS FÖRENING VID NUS

FÖREDRAGNINGSLISTA

Årsmöte onsdag den 24 mars 2021

 

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Mötets behöriga sammankallande.
 4. Val av ordförande och sekreterare under årsmötet.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets och räkenskapsåret.
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser?
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

 11a Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.

      b Fastställande av antal övriga styrelseledamöter (6st) och suppleanter (3st).

      c Val av styrelseledamöter för en tid av två år och suppleanter för en tid av ett år.

      d Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år.

      e Val av valberedning för en tid av ett år, varav en är sammankallande.

 1. Val av ombud till Förbundsstämma maj 2021. (webmöte)
 2. Fastställande av årsavgift/medlemsavgift.
 3. Behandling av inkomna förslag till stadgeändringar.
 4. Behandling av förslag som väckts av styrelsen.
 5. Behandling av inkomna motioner.
 6. Årsmötet avslutas.

 

 

                                          

 

Senast uppdaterad 23 februari 2021