Vaccin och blodcancerpatienter

Medical Vaccine Bottle Vial Of Covid 19 Coronaviru W8DLYUX

Vi får många frågor om covidvaccin och blodcancer
Ordföranden i Svensk Förening för Hematologi har besvarat de vanligaste frågorna. Det allmänna rådet är att noga följa den information som finns på folkhälsomyndigheten och 1177. På 1177 finns den viktiga informationen kring var och när du kommer att erbjudas vaccin i din region. 

Generellt gäller att personer med blodcancer rekommenderas att vaccinera sig. Vid individuella frågor rekommenderas du att höra av dig till din hematologmottagning.  

Ska alla personer med blodcancer vaccineras mot covid-19? 

På gruppnivå är stigande ålder, med succesiv riskökning från 60 år, den viktigaste riskfaktorn för svår covidinfektion. Detta gäller också människor med blodcancer.
Människor som är drabbade av blodcancer kan utöver hög ålder ha ytterligare risk för att bli svårt sjuka av det nya coronaviruset. Risken på individbasis ser olika ut och kan till exempel bero på hur påverkat immunförsvaret är till följd av sjukdom och/eller behandling, men också på grund av andra samtidiga sjukdomar. 

För gruppen som helhet är det därför viktigt att ta vaccination när så erbjuds. I nuläget finns det inga grupper som inte rekommenderas vaccin, förutom patienter som befinner sig inom de första tre månaderna efter en stamcellstransplantation eller har svårt akut “graft versus host disease” (GvHD) efter allogen stamcellstransplantation. 

Nedsatt immunförsvar kan dock innebära ett sämre skydd av covid-vaccinet. Det är därför viktigt att människor i samma hushåll eller andra nära kontakter vaccinerar sig när så erbjuds. 

Ska man fortsätta med blodcancerbehandlingen som vanligt eller göra uppehåll inför covid-vaccinet? 

I nuläget finns inget generellt stöd för att göra förändringar i pågående behandling i anslutning till vaccin. Vid individuella frågor hänvisas till din behandlande läkare.  

Finns det vissa vaccin som bör undvikas för personer med blodcancer? 

När det gäller vilka typer vaccin som finns tillgängliga och hur de rekommenderas i befolkningen hänvisas till folkhälsomyndigheten.  

 

Vaccination och effekt

Vaccineringen mot covid-19 påbörjades runt årsskiftet men det betyder inte att alla grupper kommer att få ett fullgott skydd. Den typ av immunhämmande medicinering med antikroppar som vissa blodcancerpatienter får kan göra vaccinet verkningslöst.

Runt årsskiftet beräknas de första vaccinationerna mot covid-19 att börja ges. Enligt Folkhälsomyndigheten ska personer över 70 år, övriga som löper ökad risk för svår covid-19-sjukdom samt vårdpersonal i första hand få möjlighet att vaccinera sig. Dessa grupper motsvarar ungefär 25% av Sveriges befolkning. Blodcancer är en av de diagnoser som specifikt nämns som prioriterade i den nationella vaccinationsplanen. Men även om många blodcancerpatienter anses höra till riskgrupp och ska prioriteras så kommer vaccinet inte att vara en lösning för alla.

– Vi vet att vaccination mot andra virussjukdomar, som svininfluensan exempelvis, inte gav effekt när det gavs till patienter som behandlades med monoklonala antikroppar, säger Hans Hagberg, docent vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Kunskapen kring Covid-19-vaccination är fortfarande begränsad men det skulle förvåna mig om det finns något värde att vaccinera inom 6 månader efter behandling med exempelvis antikroppen Rituximab, som används för behandling av lymfom.

Monoklonala antikroppar är ett behandlingsalternativ för patienter med en rad olika cancersjukdomar som bland annat ALL, myelom och lymfom. Dessa behandlingar hämmar immunförsvaret och det gör antikropparna i vaccinet verkningslösa. Först sex månader efter avslutad behandling när immunförsvaret är återställt kommer vaccinering att kunna ge full effekt mot covid-19. I den slutliga bedömningen om en person ska prioriteras vid vaccinering vägs också typen av vaccin in och den skyddseffekt som vaccinet beräknas ge. Det innebär att de som är under behandling med dessa läkemedel riskerar att prioriteras ner då skyddseffekten är för liten.

Hareth Nahi, myelomläkare på Hematologimottagingen Karolinska sjukhuset, Huddinge säger att den generella rekommendationen är att myelompatienter ska vaccinera sig. Han menar att det finns möjlighet till en skyddseffekt även för de myelompatienter som är under behandling med monoklonala antikroppar. Beroende på i vilken fas patienten befinner sig så kan eventuellt medicineringen justeras för att öka chanserna för att vaccinet att verka.

– Och genom att ge upprepade doser och mäta antikroppssvar kan teoretiskt även de som svarar sämre på vaccinet bygga upp ett skydd, säger han. Men varje är patient unik och man bör vända sig till sin behandlande läkare för råd kring vaccinering.

Han betonar också att ett vaccin kommer att hjälpa till att skydda blodcancerpatienter även om de själva inte kan ta vaccinet. När smittspridningen minskar i samhället kommer även risken att insjukna för de som inte är vaccinerade att minska.

Nationell plan för vaccination mot covid-19

Frågor och svar om covid-19 och vaccination

Myelom - Dr Hareth Nahi

Stämmer det att vaccination inte ger samma effekt om man behandlas för myelom?

Ja, det stämmer. Den behandlingen man får när man har myelom ger ett nedsatt immunförsvar och detta gör tyvärr att man svarar sämre på vaccinering. Men, vaccin rekommenderas till alla med myelom.

Kan man göra ett uppehåll i behandlingen för att ta vaccinet?

Det kan verka rimligt att tänka men rekommenderas normalt inte. Det kan ta upp till 6 månader innan immunsystemet återhämtar sig. Man måste sätta sjukdomarna i proportion till varandra och faktum är att cancersjukdomar som myelom är allvarligare än en covid-infektion normalt är. Har man ingen mätbar sjukdom och går på underhållsbehandling så skulle man kunna överväga att göra uppehåll några veckor och ta vaccinet. Är man däremot i början av behandlingen/under progress så är det farligare med behandlingsuppehåll. Bedömningen måste göras på individbasis då det är många parametrar som spelar in. 

Kan vaccination inte hjälpa den med myelom över huvud taget?

Genom att ge upprepade doser och mäta antikroppssvar kan eventuellt även de som svarar sämre på vaccinet få ett skydd. Ett vaccin kommer också att skydda myelompatienter när de i omgivningen vaccineras och virusspridningen minskar i samhället i stort. Eftersom varje patient är unik bör man vända sig till sin behandlande läkare för råd kring vaccinering.

Lymfom - Dr Hans Hagberg, Akademiska sjukhuset i Uppsala

Stämmer det att vaccination inte ger samma effekt om man behandlas med Rituximab?

Kunskapen kring Covid-19-vaccination är fortfarande begränsad men det skulle förvåna mig om det finns något värde att vaccinera inom 6 månader efter behandling med Rituximab. Vi och andra har visat att det inte lönade sig att vaccinera mot svininfluensa (eller andra infektionssjukdomar) förrän det gått 6 månader efter avslutad behandling.

Hur allvarligt har de som är under behandling drabbats av covid jämfört med övriga befolkningen?

Det man har kunnat se hittills är att covid-19 infektioner inte verkar vara allvarligare hos rituximab-behandlade personer än för normalbefolkningen.

Senast uppdaterad 29 mars 2021