VTEDB

Intressepolitisk satsning

Starttid: onsdag 20 mar 2019
Sluttid: tisdag 2 jul 2019

Bakgrund

Många av framtidens cancerutmaningar är idag en realitet för de människor som Blodcancerförbundet företräder. En relativt stor och växande grupp blod- och blodcancerberörda som omfattar allt från de mest kroniska till de mest akuta cancerdiagnoserna. Vi representerar med andra ord ett tvärsnitt av hela cancerpopulationen, och ligger dessutom i frontlinjen av den revolution som pågår inom cancerforskningen i Sverige idag. 

Nya, innovativa och mer individanpassade behandlingar innebär dock att man från vårdens och samhällets sida behöver anpassa sig till denna nya verklighet. Något som är särskilt relevant inom det "läkemedelstunga" blodcancerområdet där det för närvarande tas fram en svallvåg nya behandlingar, ibland med stor osäkerhet kring eventuella effekter. Stor osäkerhet, det må stämma, men ofta även stor potential att vara livshöjande och/eller livsförlängande för landets blodcancerdrabbade... 

Om satsningen

Vad menar Blodcancerförbundet med ett djupt behandlingssvar? Vilka potentiella fördelar har det för patienter och samhället i stort? Vilken roll ska olika aktörer av intresse inom cancervården spela för att bidra till att uppnå detta? Hur kan vi gemensamt säkerställa att Sveriges vård av cancerpatienter fortsätter att vara i världsklass? Det är några av frågorna Blodcancerförbundet kommer att ta upp i samband med Vägen till ett djupt behandlingssvar (VTEDB) våren/sommaren 2019. 

Detta projekt är en landsomfattande intressepolitisk satsning som består av följande tre stycken slutna regionala rundabordssamtal:

  • VTEDB Södra - Lund, 20 mars
  • VTEDB Norra - Umeå, 1 april 
  • VTEDB Mellersta - Stockholm, 9 maj 

Tre aktiviteter som sedan kommer att summeras i samband med politikerveckan i Almedalen, Gotland. Något som preliminärt kommer att ske eftermiddagen den 2 juli via ännu ett slutet rundabordssamtal. Fokus för denna aktivitet kommer emellertid vara på att få till reell och positiv förändring på riksnivå. Ett ambitiöst mål, men å andra sidan krävs både långsiktighet och positivitet för att bidra till en bättre och mer rättvis vård! 

Syfte och deltagare

Blodcancerförbundet ser VTEDB som en möjlighet att skapa ett gemensamt forum för betydande aktörer av intresse inom blodcancervården i Sverige att diskutera sådant som är viktigt för våra medlemmar. Fastän det finns många eventuella frågor att lyfta fram, har vi valt att fokusera på tillgång till nya och livshöjande / livsförlängande behandlingar. Just den utmaning som Blodcancerförbundets medlemmar, via den medlemsenkät som offentliggjordes i slutet av 2018, ansåg att vi i första hand borde driva. 

De deltagare som kommer att bjudas in till de fyra aktiviteterna ovan skiljer sig något åt. Överlag kommer det emellertid att röra sig om patienter, patientföreträdare, kliniskt verksamma forskare, verksamhetschefer, politiker och övriga aktörer av intresse. Fokus kommer dock att ligga på politiska företrädare, både på riks- och landstingsnivå, då dessa är den huvudsakliga målgruppen vad gäller denna ambitiösa satsning som till viss del är en fortsättning på 2018 års Inga Fler Utredningar!. 

Vi ser fram emot respektfulla, patientcentrerade och lösningsinriktade diskussioner med högt i tak! 

 

 

Vägen till ett djupt behandlingssvar sker i samverkan med följande företag:

Amgen, AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Janssen, Novartis, Pfizer, Roche och Takeda

Senast uppdaterad 23 juli 2020

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter